Stewart Fine Art, An Online Art Gallery                                  954-563-1750  
                                         Stewart Fine Art  ·  Stewart Fine Art  ·  Stewart Fine Art

Contemporary Paintings • Fine Art Photography • Sculpture • Studio Glass • Ceramics

Artifact Torso

Lucartha Kohler


Cast glass


18 x 9.5 x 5.5”                    $5,000