Stewart Fine Art, An Online Art Gallery                                  954-563-1750  
                                         Stewart Fine Art  ·  Stewart Fine Art  ·  Stewart Fine Art

Contemporary Paintings • Fine Art Photography • Sculpture • Studio Glass • Ceramics

Jeff Wallin(click on image for details)

Sculpted Form, Jeff Wallin             Lucretia, Jeff Wallin


         Improvised Mirror, Jeff Wallin        Judgement (From A. Gentileschi)