Stewart Fine Art, An Online Art Gallery                                  954-563-1750  
                                         Stewart Fine Art  ·  Stewart Fine Art  ·  Stewart Fine Art

Contemporary Paintings • Fine Art Photography • Sculpture • Studio Glass • Ceramics

The Flirt


The Flirt

Cast glass with marble base

  14.75 x 7 x 4"          $4,800