Stewart Fine Art, An Online Art Gallery                                  954-563-1750  
                                         Stewart Fine Art  ·  Stewart Fine Art  ·  Stewart Fine Art

Contemporary Paintings • Fine Art Photography • Sculpture • Studio Glass • Ceramics

Woman Reclining


Woman Reclining

Cast glass with marble base

5.5 x 9.5 x 6.75"          $4,200